ความเป็นมาของนนทรีเกมส์ | บทสรุปผู้บริหารแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน (Official Logo)ตัวนำโชคของการแข่งขัน (mascot) | ข้อบังคับคณะกรรมการ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ | ดาวน์โหลด

     กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันมาแล้วรวม 38 ครั้ง โดยในครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการแข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่นปัจจุบันจนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬาปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

 

ความเป็นมาของนนทรีเกมส์
     ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และครบรอบ 36 ปี ของการสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงแสดงความจำนงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 และทางคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งความจำนงไว้ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “นนทรีเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


แนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน

ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่
“Green” คือ ความเขียวขจีบริเวณสนามการแข่งขัน มีการรักษาสิ่งแวดล้อม
“Clean” คือ ความสะอาดของสถานที่ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา
“Safety” คือ ความปลอดภัยในการแข่งขัน ความเป็นอยู่ อาหาร การเดินทาง

“Healthy” คือ การมีสุขภาพกาย ใจที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
“Wealthy” คือ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน


สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน (Official Logo)

Logo nontrigame-4

     เป็นการนำดอกนนทรีมาจัดเป็นองค์ประกอบพร้อมกับลายเส้นตัวเลข 42 ที่แสดงการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ  ห่วงห้าห่วง  หมายถึง มิตรภาพและความสามัคคีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 5 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  สีที่ใช้มีความหลากหลายเพื่อสื่อถึงสีสัน  ความสนุกสนานที่หลายสถาบันได้เข้าร่วมการแข่งขัน สีเหลือง มาจากดอกนนทรี สีเขียว เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย สีชมพู มาจากดอกชมพูพันธ์ทิพย์ สีฟ้าอมเขียว เป็นสีแสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของสถาบัน โดยรวมทั้งแผ่นน้ำและป่าไม้ สีเทา เป็นสีแห่งความเป็นกลาง หมายถึง ความเป็นกลางของเจ้าภาพในครั้งนี้

  

ตัวนำโชคของการแข่งขัน (mascot)

Mascot 1

     “แสนรัก” เป็นโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน มีลักษณะนิสัยที่น่ารัก น่าเอ็นดู แข็งแรง ร่าเริง สนุกสนาน  เป็นมิตรกับทุกคน จนเป็นที่มาของชื่อ  แสนรัก โดย “แสน” ได้มาจากคำว่า กำแพงแสน ส่วนคำว่า “รัก” ได้มาจากคำว่า น่ารัก ซึ่งโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเป็นโคที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยปรับปรุงพันธุ์มายาวนาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างแพร่หลาย ใช้สีเขียวเพื่อสื่อถึงสถาบัน เปลวไฟบนคบเพลิงเป็นตัวเลข 42 สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ 

      ทางมหาวิทยาลัยฯ อาศัยศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ จำนวนมากกว่า 10,000 คน ในการเป็นอาสาสมัครการแข่งขัน ตลอดจนบุคลากรทางด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสิ่งที่สำคัญคือเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล อำเภอ วัด และโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ “โครงการ 9 บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตภาคกลางตะวันตก จำนวน 24 สถาบัน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
     ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” จะเป็นการสร้างมิติของการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าเหรียญรางวัลการแข่งขัน และนำเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนมาสร้างวัฒนธรรมทางด้านการกีฬาของชาติที่ดีงามสืบต่อไป
 

 

 ดาวน์โหลด 

  • โลโก้ (Logo) ai, png
  • มาสคอตคบเพลิง ai, png
  • มาสคอตกีฬาแต่ละประเภท ai, png
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ jpg
  • โลโก้ผู้สนับสนุน .rar

 

แบบขอเบิกเงิน

สรุปเหรียญ

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information

Copyright © กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ | ติดต่อสอบถาม 02-942-8003 ต่อ 3010 
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 081-4231970 | รศ.อุดร รัตนภักดิ์ 081-9959792 | นายภัคกฤษ สุจิตชวาลากุล 089-2190326 | นางอุมากร วิสิฐอุดรการ 089-7506750
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : rdipwp
@ku.ac.th

Ranking bookmakers sites
Free Themes | bigtheme.net