ประกาศให้นิสิตที่จะจบการศึกษาดำเนินการย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของหอพักนิสิต