โครงการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง การอบรมการใช้เครื่องมือ SIPOC เชื่อม SCM (Value Chain)

รายละเอียดดังแนบ