ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Manuscript Writing Camp"

     ด้วยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Manuscript Writing Camp" เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการเขียนบทความวิจัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยอย่างถูกต้องและมีคุณภาพพร้อมสู่การตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor สูง เพิ่มมากขึ้น

    เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของอาจารย์/นักวิจัย ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารการวิจัยฯ จึงขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำร่างบทความวิจัยที่ต้องการให้วิทยากรช่วยปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่วนวัน เวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรม กลับมายัง นางสุณี โสดา กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ