พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรความร่วมมือ Irrigation Development and Management..

รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร นานาชาติ หลักสูตรความร่วมมือ Irrigation Development and Management ณ ห้องประชุมวิชาการ ๑ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก นายยูวัล วัคค์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการสำเร็จหลักสูตรดังกล่าว และร่วมมอบประกาศนียบัตร นานาชาติ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการระหว่างประเทศ อิสราเอล มาชาฟ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๒๔ คน จากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละประเทศ เป็นเจ้าหน้าที่ราชการด้านงานชลประทาน ซึ่งจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ มีนาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา