พิธีเปิดการอบรม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง ค่านิยม ๑๑ประการ

เมื่อวันศุกร์ที่๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักหอสมุดกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง ค่านิยม ๑๑ประการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณ สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาบรรยายในเรื่อง มุมมองในเชิงระบบ การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า การให้ความสำคัญกับบุคลากร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมและความโปร่งใส การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์