เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการฝึกอบรม การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัตนา เอการัมย์ หรือ คุณสุลักษณ์ แจ่มจำรัส โทร. 034-351399 ต่อ 440, 485 หรือ 083-3155018 โทรสาร 034-351392

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 12 เมษายน 2561  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม

โดย ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติม:http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1362#