พิธีเปิดโครงการการให้ความรู้ ความเข้าใจ EdPEx เบื้องต้นกับบุคลากรใหม่และบุคลากรทั่วไป วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการให้ความรู้ ความเข้าใจ EdPEx เบื้องต้นกับบุคลากรใหม่และบุคลากรทั่วไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น EdPEx ดังกล่าว เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรักษาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุกวิทยาเขต ได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่อไป