banner site2

นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนทุกท่านสามารถใช้งาน account google สำหรับใช้งาน E-mail ได้แล้ว โดยทำตามขึ้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการลงทะเบียนicon pdf
สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน account google สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://accounts.ku.ac.th/kgg/
สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียน account google แล้ว สามารถเข้าใช้งาน e-mail ได้ที่ : http://mail.ku.th