ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีความประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์