วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ss

กำหนดการ

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ณ สระพระพิรุณ และห้องคอนเวนชั่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

--------------------------------

เวลา 05.30 น.                        - รับรองอาหารเช้า ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

เวลา 06.00 น.                        -  พิธีบวงสรวงพระพิรุณ

เวลา 06.45 น.                        -  พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป

เวลา 07.00 - 07.30 น.             -  ลงทะเบียนพวงมาลา

เวลา 07.30 - 09.00 น.             -  พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

                                           -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวสดุดีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู 

                                              และเรียนเชิญผู้วางพวงมาลา ตามลำดับดังนี้

  1. มูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
  2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร
  4. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร
  5. อธิบดีกรมชลประทาน
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  7. ส่วนงานตามลำดับการลงทะเบียน

เวลา 09.00 - 09.30 น.             - บุคลากร แขกรับเชิญ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก ณ หน้าห้องคอนเวนชั่น 

                                      ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

                                        -  ลงทะเบียนบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น  

เวลา 09.30 น.                        -  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น 

                                           ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

                                        -  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนิสิต

                                        -  พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี 

                                        -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

                                        - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น

                                        -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่ให้แก่บุคลากรดีเด่น  และมอบเกียรติบัตร

                                     ให้แก่นิสิตดีเด่น    

เวลา 10.30 น.                        -  พิธีเปิดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

                                           บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” และเยี่ยมชมนิทรรศการ   

เวลา 12.00 น.                        -  อดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน แขกร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน

                                           ณ ห้องรับรองชั้นลอย ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

                                        -  เสร็จกิจกรรม

                        

------------------------------------