วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ss

กำหนดการ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ณ สระพระพิรุณ และห้องคอนเวนชั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

--------------------------------

เวลา 05.30 น.                        - รับรองอาหารเช้า ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
เวลา 06.00 น.                        -  พิธีบวงสรวงพระพิรุณ
เวลา 06.45 น.                        -  พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
เวลา 07.00 - 07.30 น.             -  ลงทะเบียนพวงมาลา
เวลา 07.30 - 09.00 น.             -  พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
                                           -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวสดุดีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และเรียนเชิญผู้วางพวงมาลา ตามลำดับดังนี้

  1. มูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
  2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร
  4. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร
  5. อธิบดีกรมชลประทาน
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  7. ส่วนงานตามลำดับการลงทะเบียน

เวลา 09.00 - 09.30 น.             - บุคลากร แขกรับเชิญ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก ณ หน้าห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
                                        -  ลงทะเบียนบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น  

เวลา 09.30 น.                        -  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น 
                                           ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
                                        -  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนิสิต
                                        -  พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี 
                                        -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
                                        - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น
                                        -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่ให้แก่บุคลากรดีเด่น  และมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่น    

เวลา 10.30 น.                        -  พิธีเปิดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” และเยี่ยมชมนิทรรศการ   

เวลา 12.00 น.                        -  อดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน แขกร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรองชั้นลอย ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
                                        -  เสร็จกิจกรรม                        

------------------------------------