1200.jpg

ขอเชิญเสนอการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน

โครงการ ประกวดกําแพงแสน เพิ่มผลผลิตนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติงานที่ดี เรื่อง การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ ส่วนงานในวิทยาเขตกําแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน